ผู้บริหาร

นายสมัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าโรงเรียนควรปรับปรุงสิ่งใด ?
อาคารเรียน
โรงอาหาร
ห้องน้ำ
สนามกีฬา
สิ่งแวดล้อม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/02/2011
ปรับปรุง 27/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 79739
Page Views 115742
โครงสร้าง SEAT
โครงสร้าง SEAT

โรงเรียนใช้การบริหารจัดการนักเรียนเรียนร่วมโดยการใช้โครงสร้าง ซีท ( SEAT )  และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SCHOOL BASED MANAGEMENT : SBM )

การบริหารจัดการนักเรียนเรียนร่วมโดยการใช้โครงสร้าง ซีท ( SEAT ) 

           1. ด้านนักเรียน  (S: Students)

               พบว่านักเรียนพิการเรียนร่วมมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นักเรียนทั่วไปในโรงเรียนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเด็กพิการ เป็นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธิการดำเนินการดังนี้

                 1.1  เตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความบกพร่อง  ดังนี้

                        1.1.1  ด้านร่างกายคือ การเตรียมตัวเด็ก การทำความสะอาดร่างกาย เช่น ผม เล็บมือ เล็บเท้า ผิวหนัง เสื้อผ้าที่สวมใส่

                            1.1.2  ด้านวิชาการ คือ มีการทดสอบการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือตนเอง เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร

                            1.1.3  ด้านอารมณ์และสังคม คือ สังเกตการณ์อยู่ร่วมกันในสังคมและการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนร่วมสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                  1.2  เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปหรือนักเรียนปกติ ดังนี้

                            1.2.1  จัดประชุมนักเรียนปกติทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ยอมรับความบกพร่องของนักเรียนพิการ  รู้จักช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนพิการอย่างถูกวิธี

                            1.2.2  จัดอบรมนักเรียนปกติทั่วไป  โดยให้นักเรียนปกติแสดงบทบาทสมมุติ  เช่น  ลองให้หลับตาเดิน  ลองให้ใช้สำลีอุดหู  ลองเดินขาข้างเดียว  หรือบวกลบเลขไม่ได้  อ่านหนังสือไม่ออก  แล้วให้นักเรียนปกติพูดแสดงความรู้สึก  และหาวิธีช่วยเหลือเป็นงาน

*  นักเรียนที่มีความบกพร่องและนักเรียนปกติจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                  1.3  สร้างความเข้าใจให้กับครู  ผู้ปกครอง  โดยจัดประชุมเพื่อให้เข้าใจและช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วม

                  2.  ด้าน E : Everopment (สิ่งแวดล้อม)

                   เพื่อให้ชุมชนเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไปมากขึ้น  จึงดำเนินการดังนี้

                        2.1  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เด็กพิการ  เรียนร่วม  สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

                       2.2  จัดห้องน้ำ  ห้องส้วมและทางเดินสำหรับเด็กพิการ

                   3.  ด้าน A :  Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน)

                         3.1  นำผลการคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (I.E.P.)  เพื่อจัดหา  สื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก

                        3.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  (I.E.P)  เน้นทักษะกระบวนการตามความบกพร่องของนักเรียนพิการเรียนร่วม  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

                        3.3  จัดอบรมและให้ความรู้  ครูในโรงเรียน  ในการจัดการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (I.E.P) 

                        3.4  จัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนทุกปี

             4.  ด้าน  T : Tools  (เครื่องมือ)

                 ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทั้งเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม เช่น  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อนามัยตำบลนาโพธิ์  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด  องค์กรเอกชน  บุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือดังนี้

                 4.1  ได้รับการอุดหนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดปรับปรุงห้องเรียนเด็กนักเรียนเรียนร่วม

                 4.2  จัดหา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อเด็กพิการเรียนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็กพิการเรียนร่วม

                 4.3  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน จัดเตรียมผลงานและความภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียนเรียนร่วม

                              4.4  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
169 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 TEL.(043) 653001,653004